Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for alle produkter og ydelser som kunden har bestilt hos Polite Media, med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, video, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Polite Media.

2. Indgåelse af aftale

Forretningsbetingelser accepteres af kunden pr. underskrevet kontrakt og gælder uanset om kunden har bestilt produktet eller ydelsen skriftligt, pr. telefon, e-mail, via. Polite Medias hjemmeside eller på anden måde, uanset kommunikationsform. Kunden skal ved aftaleindgåelse give Polite Media nødvendige oplysninger om navn, adresse, cvr-nr. og e-mailadresse, som Polite Media skal bruge til betalingsopkrævning, samt meddelelser vedrørende aftalen og produkter.

3. Levering

Polite Media begynder leveringen af ydelsen hurtigst muligt efter aftaleindgåelse medmindre andet mellem Polite Media og kunden er aftalt. Der bliver taget forbehold for forsinkelser, da tekniske problemer, ventetid fra tredjepartsleverandører eller andre årsager kan forekomme.

Ferie, helligdage, lørdag og søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

4. Ansvar

Det følgende afsnit omhandler de forpligtelser, der ligger i forlængelse af accept af handelsbetingelser, fra kunden såvel som Polite Media.

4.1 Kunde

Kunden er ansvarlig for levering af det nødvendige grafiske materiale, der ligger til grund for udarbejdelsen af produktet eller ydelsen.

Kunden har det fulde ansvar for lovligheden af materialet og informationerne benyttet i produkterne og dermed ansvar for, at de ikke krænker tredjemandsrettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser.

Kunden skal selv sørge for at tage backup af produktet i det fornødne omfang. Backup er altså på kundens eget ansvar, medmindre kunden indgår en vedligeholdelsesaftale jf. Punkt 6.2.2.

4.2 Polite Media

Polite Media er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data, reetablering af data.

5. Rettigheder

Når Polite Media har modtaget den fulde betaling for arbejdet, træder nedenstående rettigheder til det udførte arbejde automatisk i kraft.

Kunden får en ikke overdragelig, eksklusiv brugsret til det udførte arbejde.

 

Alle immaterielle rettigheder, opstået i forbindelse med arbejde udført af Polite Media bl.a. ophavsretten, tilhører Polite Media.

 

Såfremt der som en del af arbejdet indgår open source software eller andre former for software som ikke er lavet af Polite Media, gælder der andre licensvilkår for disse.

 

Polite Media har ret til at fremvise produkter og ydelser udarbejdet af Polite Media til brug på hjemmeside og markedsføring både online og offline.

6. Priser og betaling

Alle priser på ydelser og produkter der udbydes af Polite Media fastsættes af Polite Media. Alle priser er oplyst eksklusive moms.

6.1 Fakturering

Polite Media fakturerer 50% af prisen for ydelsen eller produktet så snart udarbejdelsen påbegyndes. De resterende 50% af prisen for ydelsen bliver faktureret så snart produktet er erklæret godkendt jf. punkt 10.2.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

Det er kundens ansvar at ajourføre de nødvendige kontaktinformationer Polite Media bruger ved betalingsopkrævning, jf. punkt 2.

6.2 Abonnementsaftaler

Det følgende afsnit omhandler betingelserne vedr. abonnementsaftaler.

6.2.1 Hosting af domæne og hjemmeside

Ved abonnementsaftaler vedr. hosting af domæne og hjemmeside opkræves oprettelsesafgift samt abonnementsafgift 1 år forud, medmindre andet er skriftligt anført i kontrakten.

I tilfælde af, at der ikke er sket betaling for hosting af domæne og hjemmeside, forbeholder Polite Media sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, samt midlertidigt at fjerne adgangen til hjemmesiden, indtil fakturaen er betalt.

6.2.2 Vedligeholdelse af hjemmeside

Ved abonnementsaftaler vedr. vedligeholdelse af hjemmeside opkræves et månedligt, halvårligt eller årligt betalt beløb, medmindre andet er skriftligt anført i kontrakten.

Vedligeholdelsesaftalen indebærer månedlig backup af hjemmesiden, opdatering af software, temaer og plug-ins. Samt sikre denne aftale, at hjemmesiden fortsat fungerer optimalt efter opdatering af software, temaer og plug-ins.

Vedligeholdelsesaftalen giver kunden ret til en reduceret timepris ved support.

Support bliver afregnet ved udgangen af hver måned.

6.2.3 Online markedsføring

Ved abonnementsaftaler vedr. online markedsføring kræves enten en timepris eller et fast månedligt beløb. Specifikationerne for aftalen vil være beskrevet i kontrakten.

I tilfælde af, at der ikke er sket betaling for online markedsføring, forbeholder Polite Media sig retten til at tilbageholde markedsføringsmaterialet indtil fakturaen er betalt.

7 Manglende betaling

I tilfælde at manglende betaling fremsendes rykkerskrivelse i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Ved manglende betaling tillægges der renter på 2% pr. Påbegyndt måned + et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

Polite Media forbeholder sig retten til at opsige aftalen ved manglende betaling, hvilket anses som væsentlig mislighold af kontrakten, jf. Punkt 8.1.

Der vil ikke fremkomme ekstra betaling på trafik, men Polite Media forbeholder sig, til enhver tid, retten til at opsige kunden ved misbrug eller en usandsynlig stor trafik på hjemmeside.

8 Produkter og ydelser

Polite Media tilbyder hovedsageligt tre typer ydelser. Hjemmesider, videoproduktion og online markedsføring. Disse vil blive beskrevet i følgende afsnit.

8.1 Hjemmesider

Polite Media koder og designer primært hjemmesider i WordPress med tredjeparts tema og plug-ins. Efter overdragelse af hjemmesiden til kunden, er det kundens eget ansvar at opdatere hjemmesiden og plug-ins, medmindre kunden har købt en vedligeholdelsesaftale. Det er ligeledes kundens eget ansvar at lave rettelser og ændringer på hjemmesiden og dens informationer, medmindre andet er anført skriftligt i kontrakten.

8.2 Videoproduktion

Polite Media udarbejder, optager og sammensætter videoproduktioner efter aftale med kunden. Efter udlevering af videoen er det kundens eget ansvar, at promovere og fremvise videoen.

Efter video udkast er blevet sendt til kunden har kunden som udgangspunkt 3 arbejdsdage til at finde fejl og rettelser til udkastet, medmindre andet er skriftligt anført i kontrakten. Såfremt kunden ikke vender tilbage med fejl eller rettelser indenfor 3 arbejdsdage forstås dette som en godkendelse af videoen, og en faktura med resterende 50% af beløbet vil blive fremsendt.

Fremtidige rettelser efter godkendelse af videoen vil derefter blive afregnet efter en timepris på 550 kr.

Ovenstående gælder altid, medmindre andet er skriftligt anført i kontrakten.

8.3 Online markedsføring

Polite Media udarbejder opslag til sociale medier, bestående af henholdsvis tekst, video eller billeder. Der bliver udarbejdet en socialmedia opslagsstrategi fra måned til måned. For at Polite Media bedst muligt kan udføre opgaven kræves det administrator adgang til de sociale medier opslagene er målrettet. Det er kundens ansvar, at Polite Media får administrator adgang.

Polite Media forbeholder sig retten til at opsige aftalen om online markedsføring, såfremt opslagene kan associeres med misbrug eller andet ondsindet.

9 Domæne og hosting

Polite Media benytter servere hos One.com, der står for den daglige vedligeholdelse og drift. Ved et eventuelt servernedbrud er det Polite Medias ansvar at kontakte og kontrollere at One.com genetablerer serveren.

10 Udarbejdelse

Polite Medias udarbejdelse af en hjemmeside består af grafisk og digital udvikling, hvor både kunden og Polite Media har forskellige forpligtelser.

10.1 Grafisk udkast

Kunden vil efter accept af tilbud på hjemmeside modtage et grafisk udkast til hjemmesiden på PDF. Herefter vil kunden have mulighed for at komme med eventuelle rettelser til designet, inden Polite Media går i gang med kodningen af hjemmesiden.

10.2 Digitalt udkast

Kunden vil modtage et digitalt udkast 2-3 uger efter godkendelsen af det grafiske udkast. Herefter har kunden maksimalt 5 arbejdsdage dage til at komme med eventuelle rettelser til hjemmesiden.

Alle rettelser skal sendes i ét samlet dokument, hvorefter de vil blive implementeret. Med mindre andet af aftalt kan kunden som udgangspunkt sende rettelser én gang. Hjemmesiden vil blive betragtet som færdig og godkendt, hvis der går mere end 5 arbejdsdage før rettelserne er modtaget.

10.3 Overdragelse

Hjemmesiden anses som færdig når kundens fremsendte rettelser er implementeret. Hvis kunden har købet hosting andetsteds er det kundens eget ansvar at Polite Media har de nødvendige oplysninger for at overflytte hjemmesiden. Hvis kunden ikke kan fremvise de nødvendige oplysninger, vil kunden blive faktureret for de omkostninger Polite Media måtte have til anskaffelsen af disse.

11 Ophør af samarbejde

Både kunden og Polite Media har mulighed for at ophøre samarbejdet på baggrund af nedenstående afsnit.

11.1 Kunden

Kunden kan til enhver tid opsige samarbejdet såfremt kunden er utilfreds med samarbejdet.

Kunden skal ved opsigelse betale for de allerede afholdte omkostninger.

11.2 Polite Media

Hvis kunden væsentligt misligholder aftalen mellem kunden og Polite Media, er Polite Media berettiget til, at hæve aftalen uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i aftalen eller salgs- og leveringsbetingelserne.

12 Fejl

Da jeg også er et menneske kan Polite Media ikke garantere, at der ikke kan opstå fejl. Hvis kunden finder fejl er det kundens ansvar at beskrive fejlen så detaljeret, at Polite Media kan genskabe fejlen.

Polite Media er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting.

13 Force Majeure

I tilfælde af Force Majeure, for eksempel krig, strejke eller naturkatastrofe, der umuliggør udførelsen af aftalen, fritages Polite Media fra aftalen jf. Købeloven §24.

Nærværende handelsbetingelser træder i kraft den 12/2 – 2019.

Er du klar til et samarbejde?

Kontakt mig nedenfor, hvis du vil høre mere om hvad jeg kan tilbyde dig.

Kontakt
SE REFERENCER